Seyahat kartı kimlere verilir? Başvuru şartları nelerdir?Memuriyet mahalli içinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, kamu kurumları tarafından işletilen taşıtlarda 2016 yılında seyahat edebilmeleri için seyahat kartı verilmesine ilişkin hususlar belirlendi.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara gönderilen yazıda, kurumlar tarafından konuya ilişkin yürütülecek işlemler ile seyahat kartının kimlere hangi şartlarda verileceği de belirtildi.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı:77112040-125.07-[48-629]-11029 23/12/2015

Konu:Seyahat Kartı

BAKANLIĞINA

MÜSTEŞARLIĞINA

BAŞKANLIĞINA

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

VALİLİĞİNE

REKTÖRLÜĞÜNE

6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için fotoğraflı birer kart verileceği ve bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceğinin İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müştereken tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme uygun olarak seyahat kartlarının kimlere, hangi şartlarda verileceği ve uygulamaya ilişkin esaslar; 16, 23 ve 30 Seri No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri ve 8/12/1995 tarihli ve B.07.0.BMK.0.17-27-48-629/32571 sayılı Genel Yazımızla belirlenmiş, İçişleri ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Bakanlığımız tarafından müştereken imzalanan ve 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren protokol kapsamında, 30 Seri No’lu Tebliğde belirlenen illere (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya ve Gaziantep) diğer biiyükşehirler de eklenmiş ve uyulması gereken hususlar yeniden belirlenerek sözkonusu protokol kapsamında bu esasların uygulanmasına devam edilmiştir.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 21 inci maddesinde de, “6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri değerlendirilerek malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. Buna ilişkin talepler yukarıda belirtilen esaslar ile Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.” hükmü yer almıştır.

Bu kapsamda, 2006 yılından itibaren seyahat kartlarına ilişkin teklifler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kuramların malî hizmetler birimi tarafından değerlendirilmeye başlanmış ve uygulama bu şekilde yürütülmüştür.

Buna göre, yukarıda belirtilen uygulamanın aynı şekilde devam ettirilebilmesi için seyahat kartı talebiyle ilgili tekliflerin hazırlanması ile hazırlanan tekliflerin değerlendirilmesi ve kontrol sürecine ilişkin olarak 2016 yılında uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

-Seyahat kartı verilmesine ilişkin taleplere, 2015 yılına ilişkin uygun görüş yazısı ve eki onaylı seyahat kartı formunun örneği eklenecektir.

-Taleplerin hazırlanmasında, 2015 yılında uygun görülen sayılar aşılmayacaktır. Ancak, isim ve unvan değişikliği yapılabilecektir.

-Malî hizmet birimleri, seyahat kartı taleplerini, 6245 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği ile hizmetin gerekliliği yönlerinden değerlendirip kontrol edeceklerdir.

-Uygun görülen taleplere ilişkin seyahat kartı formu onaylanacak, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecektir.

- 2015 yılındaki sayının aşılmasını gerektiren zorunlu durumlarda ise, kurumun 2016 yılı bütçesinin mevcut ödeneklerinin yeterli olması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, malî hizmetler biriminden ek talepte bulunulabilecektir.

- Seyahat kartlarından, hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07.00-19.00 saatleri arasında; su, doğalgaz ve elektrik arızalarında fiilen çalışanlar ise tatil günleri dahil günün her saatinde yararlanabileceklerdir.

- İlgili mevzuatı uyarınca seyahat ücretinden muaf tutulanlara seyahat kartı verilmeyecektir.

- Seyahat kartlarına, kart sahibinin fotoğrafı yapıştırılacak; kurum adı, görev unvanı ve fiilen yapılan görev açıkça yazılacak, kartların şekli ve rengi ile diğer özellikleri taşıtı işleten ilgili kuruluşça tespit edilecektir.

- Kartların herhangi bir nedenle (emeklilik, istifa vb.) iade edilmesinin gerekli olduğu hallerde, geri kalan süreye ilişkin ücret iade edilecek veya seyahat kartı koşulları taşıyan başka bir personel adına düzenlenmek suretiyle değiştirilebilecektir.

- Birimlerce, 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yürütülecek hizmetlerin, sözkonusu maddede sayılan unvanlara sahip memur ve hizmetliler tarafından gördürülmesine azami gayret sarf edilecektir.

- Aşağıda belirlenen bedellerden ayrı olarak, gerek kurum bütçesinden gerekse kart verilen kişiler tarafından vize, kart basım bedeli gibi adlar altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, 2016 yılı için geçerli olmak üzere seyahat kartları KDV hariç;

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 74,40 TL,

- Diğer büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 55,45 TL,

- Büyükşehir olmayan diğer illerde ise aylık 41,55 TL,

karşılığında verilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Seyit Ahmet BAŞ

Bakan a.

Müsteşar

EKLER:

1- Seyahat Kartı Formu (1 adet-1 sayfa)

SEYAHAT KARTI FORMU

KURUMU:_______________________________________ BİRİMİ:

6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci Maddesinde Sayılan Unvanlara İlişkin Kadrolarda Fiilen Görev Yapan Personel Sayısı (Dolu)

Detaylar için Buraya Tıklayınız

Konular